Milieutechnische installaties in de praktijk

In dit vak zoeken de studenten een oplossing voor een probleem aan de hand van een milieutechnische installatie die ze ontwerpen of verbeteren.

Doel van het vak

Centraal staat het in groep uitwerken van een integratie-opdracht betreffende het ontwerp van een milieutechnische installatie. Hierbij dienen verschillende typische aspecten in het traject van procesontwerp, zoals gebruikelijk in de milieutechnologie, doorlopen te worden. Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van de opdracht aandacht besteed aan andere vaardigheden zoals projectplanning en –management, teamwerk, discipline, leiderschap, resultaatgericht werken, wetenschappelijke communicatie enz. Coaching sessies worden voorzien door een multidisciplinair team van lesgevers. Doorheen het traject van procesontwerp zullen de studenten nadenken over de technische realisatie en implementatie in de praktijk van verschillende fysisch-chemische en/of biologische eenheidsprocessen, alsook over hun integratie in de context van grotere installaties. Een multidisciplinaire aanpak staat voorop, waarbij de nadruk ligt op de integratie van kennis opgebouwd tijdens de volledige opleiding en bij voorkeur met aspecten vanuit de drie inhoudelijke leerlijnen van het programma: (1) milieuanalyse en –diagnostiek, (2) milieutechnologie en –engineering en (3) maatschappelijke omkadering. Dit betreft een jaarvak. In het eerste semester komen multidisciplinaire aspecten van procesontwerp aan bod, namelijk: technische ontwerpaspecten, materiaalkeuze, instrumentatie en automatisering, duurzaamheid en maatschappelijke relevantie, (milieu)wetgeving, arbeidsveiligheid en procesveiligheid, economische aspecten, management. De lessen worden gegeven door experts in het vakgebied en omvatten ook coaching sessies. In het tweede semester wordt elke gevalsstudie verder uitgewerkt in de diepte. Dit gebeurt idealiter in nauwe samenwerking met een bedrijf of (overheids)dienst. Naast een contactpersoon uit het werkveld wordt ook steeds een academische contactpersoon voorzien.

De studenten

Dit vak wordt gegeven aan 2e masterstudenten Bio-ingenieurswetenschappen milieutechnologie

Input aan de start

Een case study over het ontwerp van een milieutechnische installatie. De probleemstelling moet duidelijk gedefinieerd zijn. De oplossing moet nog niet duidelijk zijn en kan zich situeren in verschillende fases van het procesontwerp: van (i) de verkenning van verschillende oplossingen, over (ii) de vergelijking van verschillende alternatieven, tot (iii) het ontwerp van een installatie of (iv) de verfijning van een bestaande installatie. De interactie met de organisatie zal vooral plaatsvinden in het tweede semester.

Uitkomst op het einde

De studenten maken een groepswerk over het ontwerp van de gegeven installatie en houden daarbij rekening met het technisch procesontwerp, keuze van materialen, instrumentatie en automatisering, duurzaamheid en sociale relevantie, (milieu-) wetgeving, veiligheid, economische aspecten, management, .... De studenten leveren een rapport af en geven een presentatie.

Voorbeeldprojecten

- Ontwerp en opvolging van een actieve koolstof & ozon installatie om microverontreinigingen te verwijderen - Ontwerp van een stroomgebied - Verschillende technologieën vergelijken om van regenwater naar drinkwater te gaan - Gedecentraliseerd hergebruik van water - Ontwerp van een installatie om lucht te behandelen - Ontwerp van een bodemsaneringsysteem

Praktisch

Timing: Jaarvak
Tijd die studenten aan het project kunnen spenderen: 140 uren
Taal van het vak: Nederlands
Intellectuele eigendom:
Indien nodig wordt er een tussenkomst verwacht voor verplaatsingen.

Meer informatie