62 – Hoe kunnen we impact van diverse klimaatacties objectiveren zodat de beperkte publieke middelen een zo groot mogelijke hefboom voor klimaat en milieuimpact genereren?

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) - Netwerk Klimaat

Netwerk Klimaat ondersteunt lokale besturen bij ambitieuze klimaatacties rond hernieuwbare energie (zon-wind-warmte) en energie efficiëntie in zowel de publieke gebouwen, openbare verlichting en wagenpark alsook de acties bij burgers en bedrijven.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Lokale besturen (maar ook particuliere en bedrijven) worden overspoeld met mogelijke acties om energie / CO2 te besparen (mitigatie). Het is daarbij niet niet altijd duidelijk wat de klimaat / milieu / maatschappelijke winsten zijn van de ene actie in vergelijking met de andere actie(s). De publieke én private middelen zijn echter beperkt en de urgentie om snel mogelijk een zo groot mogelijke impact te genereren erg hoog. VVSG-Netwerk klimaat heeft een praktijkendatabank (wordt permanent uitgebreid) met daarin concrete, inspirerende voorbeelden waarmee lokale besturen zelf aan de slag kunnen of burgers en bedrijven kunnen stimuleren tot actie. Ook via het recent goedgekeurde Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokaal-energie-en-klimaatpact) zullen lokale overheden over extra middelen beschikken om maatregelen te nemen op vlak van mitigatie (o.a. energie efficiëntie, renovatie, hernieuwbare energie, duurzame & gedeelde mobiliteit) alsook adaptatie (vergroening en ontharding – waterinfiltratie). Deze maatregelen – praktijken willen we aanreiken met de nodige objectieve en onderbouwde informatie die de (potentiële) impact weergeeft op vlak van : – energie en CO2 reductie : hoeveel kwh en dus ook CO2 (equivalent) levert een maatregel op. – materialen impact : milieu en klimaatimpact ten gevolge van materialen gebruik en verbruik (circulariteit, ingebedde CO2..) – financieel : euro besparing / investering van een actie om (hefboom)effect per geïnvesteerde (publiek/private) euro te bekomen. We mikken op best beschikbare cijfers en onderbouwde inschattingen of “vorken” qua impact. Niet één exact cijfer na de komma, maar grootordes die op duidelijke, verstaanbare wijze een indicatie geven van de impact voor de beperkte tijd en middelen die lokale besturen, particulieren en bedrijven ter beschikking hebben. Actiegerichtheid staat centraal.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

  • Lokale besturen beschikken over onderbouwde en objectief gekwantificeerde informatie voor een reeks maatregelen en acties waar ze op willen / kunnen inzetten (ikv Burgemeesterconvenant, LEKP).
  • Netwerk Klimaat (NEKL) betrekt en benut hiermee ook de expertise van ons netwerk, de Ugent team(s) kan op hen terugvallen voor literatuur, studies, sectorkennis, scenario’s en cijfers allerhande.
  • VVSG- NEKL beschikt voortaan ook over het nodige cijfer en bronnen materiaal om haar activiteiten en ondersteuning op af te stemmen.
  • Studenten verdiepen zich in een brede waaier aan mogelijke klimaatacties en de (potentiële) klimaatimpact, zonder zich te verliezen in overdreven detail – studiewerk. Studenten leren bij om zowel vanuit helikopter perspectief en op gerichte domeinen / indicatoren de essentie te destilleren. Waarbij ook de trade-offs tussen de domeinen energie – materialen – financieel zullen blijken.

Waarom dien je deze uitdaging in?

VVSG NEKL heeft handen en hoofden te kort om uit alle beschikbare bronnen – experts en literatuur de link te maken met de vele klimaatmaatregelen de we continu identificeren, inventariseren en ook meer – objectief- willen communiceren. Deze – selectie van – mogelijke maatregelen in grote lijnen onderbouwen op impact zal onze werking én die van lokale besturen effectiever en actiegerichter maken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er bestaat een eerste inventarisatie van maatregelen / goede praktijken die in de publiek consulteerbare praktijkendatabank van VVSG – NEKL zullen komen. Er zijn voorbeeld acties die ikv LEKP financierbaar zijn voor de lokale besturen Er is eerste denkwerk verricht over mogelijke indicatoren / KPI’s vanuit de NEKL deeldomeinen. Er is algemene expertise binnen het NEKL Team, VVSG en ook specifieke kennis binnen NEKL partnernetwerk om de juiste vragen – cijfers te bekomen. Voor enkele maatregelen werd een – beperkte – denkoefening doorlopen, maar we zouden dit graag opentrekken naar zo veel mogelijk maatregelen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

In functie van tijd en capaciteiten van Ugent team(s) een beperkte selectie van +-5 à 10 maatregelen maken die worden onderbouwd. Regelmatig de impactdomeinen – indicatoren in vraag stellen, aanvullen – verfijnen – veralgemenen waar nodig. Literatuur, bronnen en experts contacteren, na grondig desk research om de ontbrekende informatie te bekomen of assumpties te valideren. Maatregelen fiches en latere communicatie format(s) mee vormgeven, eventueel in functie van beoogde doelgroep.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag publiek gemaakt worden.

Beschikbaar budget

VVSG kantoor te brussel + satelietkantoren voor fysiek overleg met NEKL – andere partners of gebruik telefoon / printer (indien nodig). Verplaatsingsonkosten indien nodig. Deze opdracht vergt voornamelijk eigen toegang tot internet en kan in grote mate zelfstandig vanuit eigen school / thuis / kot worden uitgevoerd.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Ja

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.