65 – Wat is de impact van prijszetting op het parkeergedrag bij het verplaatsen met de auto in/naar Gent?

Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf)

Wij zetten alles in beweging zodat iedereen zich veilig, efficiënt en duurzaam kan verplaatsen. We zijn een organisatie die gelooft dat de juiste verplaatsingskeuze maken, zorgt voor een hogere leefkwaliteit voor iedereen die in Gent woont, werkt of er op bezoek komt.
Opdracht
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Op geregelde basis voert het Mobiliteitsbedrijf parkeeronderzoeken in Gent. Aan de hand van de resultaten die daar uit komen tracht het Mobilteitsbedrijf het parkeerbeleid bij te sturen en te achterhalen wat de impact van de verschillende maatregelen is op de keuze van verplaatsingsmodi, parkeergedrag en de bezettingsgraad. Betalend parkeren zien we bijvoorbeeld als één van de belangrijkste instrumenten om parkeergedrag te sturen, maar is dit ook terecht?

Met dit onderzoek willen we dieper inzoomen op de effecten van het parkeergedrag bij diverse prijszetting. We willen met dit onderzoek de focus leggen op het gesteld gedrag, eerder dan in te zoomen op alle diverse aspecten die het parkeergedrag nog kunnen beïnvloeden. De burger, dat kan een bewoner of een bezoeker zijn, kiest er in deze case voor om zich in/naar Gent te begeven met de wagen. In dat geval zal hij zich ook moeten parkeren; dat kan op straat, in een parkeergebouw of op een park-and-ride in combinatie met natransport. Welke parkeerkeuzes zal hij maken op basis van het element prijs? Parkeren in Gent is een complex gegeven en het aanpassen van beleid voor één optie leidt meestal niet tot het parkeergedrag dat we willen bekomen. Gezien de burger verschillende keuzes kan maken, is het de bedoeling deze oefening integraal uit te werken (a.d.h.v. verschillende scenario’s) voor zowel straatparkeren, parkeergebouw en park-and-ride in combinatie met natransport.

Mogelijke vragen:

 1. Welk parkeergedrag stelt men bij verschillende prijszetting?
  1. Zie je verschillen in gedrag om op straat, in een parkeergebouwen of op een park-and-ride (+natransport) te parkeren?
  2. Bij welke prijszetting zien we een significant verschil in gedrag? Wat is de impact van een prijsverhoging op het parkeergedrag en bezettingsgraad?
  3. Op welke manier kan het off-street parkeren (= parkeren in P+R en parkeergebouwen) het best gestimuleerd worden?
  4. Wat is een mogelijke impact van het betalend maken van de eerste bewonersvergunning op het parkeergedrag of de bezettingsgraad? Bij welke prijszetting zien we een significant verschil in gedrag?
  5. Wat is de mogelijke impact van het verhogen van de prijs van de (betalende) tweede bewonersvergunning? Bij welke prijszetting zien we een significant verschil in gedrag?
  6. Hebben gratis parkeertickets impact op ons parkeergedrag? In welke gevallen zal men gebruik maken van de gratis parkeertickets?
 2. Kritische vragen inzake parkeerbeleid:
  1. Wat is het effect van het duurzaam beleid dat we momenteel voeren op het parkeergedrag van de burger (inwoners, bezoekers,…). Zijn er side effects van dit duurzame beleid?
  2. Sturen we ons parkeerbeleid niet beter op een andere manier? Zijn we te duurzaam bezig, of net niet duurzaam genoeg, in het sturen van parkeergedrag?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Middellange termijn:

 1. Introduceren van een slim, aangepast parkeertarief – afhankelijk van de beleidsdoelstelling omtrent parkeergedrag en bezettingsgraad.
 2. Implementeren van flankerende maatregelen als instrument voor het behalen van de mobiliteitsdoelstelling wat betreft parkeergedrag en bezettingsgraad.

Waarom dien je deze uitdaging in?

De resultaten van dit onderzoek dragen bij tot het stimuleren van evidence-based policy making.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We stellen alles in het werk om IT-systemen op te zetten voor het monitoren van allerlei indicatoren die inzichten geven over het parkeergedrag in Gent, en op die manier een datagedreven beleid te voeren. Op geregelde basis wordt een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd in Gent, om inzicht te geven in o.a. bezettingsgraad en parkeerduur. Aan de hand van deze resultaten kan beleid worden bijgestuurd, kunnen trends worden vergeleken over de jaren heen, enz. In 2017 werd op basis van data bijvoorbeeld de invoering van het nieuwe Parkeerplan in Gent geëvalueerd. Daarnaast doen we als Mobiliteitsbedrijf ook aan kennisdeling over beleid, uitdagingen, etc. met andere steden in zowel binnenland (VVSG, Vlaamse lokale besturen) als buitenland. We nemen geregeld deel aan internationale congressen over mobiliteit in het algemeen of specifiek over parkeren, en doen aan benchmarking met andere steden.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Volgende stappen kunnen genomen worden om het probleem op te lossen:

 1. Tariefscenario’s uitwerken voor parkeren op straat, in een parkeergebouw of op een park-and-ride (+ natransport) – integrale benadering
 2. Enquêtes over parkeergedrag
 3. Prijselasticiteit parkeren bepalen

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag door de studenten en de organisatie gebruikt worden zonder publiek gemaakt te worden.

Beschikbaar budget

Materiaal en infrastructuur van het Mobiliteitsbedrijf mag gebruikt worden, in overleg.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.