74 – Hoe kunnen we big data inzetten om het mobiliteitsmanagement van de Stad Gent te automatiseren?

Stad Gent (Mobiliteitsbedrijf)

Het Mobiliteitsbedrijf is een Intern Verzelfstandigd Agentschap binnen de stad, en werkt aan een aantal strategische doelstellingen binnen het beleidsdomein 'Mobiliteit', dit voor alle modi.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Nieuw concept

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het Gents Verkeerscentrum heeft als missie het voorzien van multimodaal mobiliteitsadvies voor een veilig, vlot en duurzaam Gent. Om dit mobiliteitsadvies te formuleren (en op termijn bovendien ook zoveel mogelijk te automatiseren) is er nood aan verschillende databronnen (gaande van informatie betreffende wegenwerken over Floating Car Data tot de parkeerbezetting van parkings, P+R’s en fietsenstallingen). Veel van deze databronnen genereren enorme hoeveelheden real-time data. Het opslaan, verwerken en analyseren van deze grote hoeveelheden real-time data vergt in eerste instantie een aantal technische ontwikkelingen, nl. een centraal verzamelpunt zoals een Data Lake. Dit centrale verzamelpunt, nl. het Data Lake, werd reeds ontwikkeld tijdens het TMaaS-project.

In het vervolgproject ‘Big Data Platform’ worden een aantal bijkomende technische ontwikkelingen uitgevoerd met als doel:

  • Het Data Lake robuuster en kwalitatiever maken, m.n. om storingen en onderbrekingen sneller op te sporen en makkelijker op te lossen.
  • De real-time data niet alleen opslaan, maar ook real-time kunnen verwerken en ontsluiten in o.a. een Power BI-omgeving of het Open Data Portaal van Stad Gent.
  • Onder invloed van bovenstaande verbeteringen ook nieuwe functionaliteiten te kunnen inbouwen, zoals automatische meldingen of triggers genereren op basis van de real-time data.

Naast bovenstaande technische ontwikkelingen is er ook nood aan (historisch)) data-onderzoek om de taken van de mobiliteitsmanager (gedeeltelijk) te automatiseren. We zoeken een antwoord op (o.a.) onderstaande vragen:

  • Welke drempelwaarden kiezen we voor elk van de indicatoren, vooraleer ze een melding genereren?
  • Zijn er relevante correlaties tussen databronnen, vb. tussen regenweer en congesties?
  • Kunnen een of meerdere databronnen (vb. parkeerbezetting, FCD, enz.) gebruikt worden om drukte te voorspellen in de Stad?

Bovenstaande lijst met vragen is bovendien niet-exhaustief.

Concreet betreft de challenge voor de studenten: Gebruik, combineer en onderzoek de beschikbare data zodat ze zo optimaal mogelijk kan worden ingezet om de taken van de Gentse mobiliteitsmanager te automatiseren. (Interessante linken: TMaaS-project https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-internationaal/samen-internationaal-werken/europese-subsidies-en-projecten/tmaas-traffic-management-service, en Open Data Portaal Stad Gent https://data.stad.gent/explore/?flg=nl&disjunctive.keyword&disjunctive.theme&sort=modified&refine.theme=Mobiliteit)

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Een (gedeeltelijke) automatisatie van het Gentse mobiliteitsmanagement opent deuren op 2 vlakken:

  • Toepassingen voor de mobiliteitsmanager: automatische aansturing van de nieuwe digitale borden (plaatsing 2022) voor verkeersgeleiding, ontwikkeling van dashboards (voor intern) gebruik vb. in Power BI (in het kader van evenementen, wegenwerken, algemeen druktebeeld, enz.), en tenslotte automatische alerting om de mobiliteitsmanager op de hoogte te brengen van calamiteiten of ongewone verkeerssituaties.
  • Toepassingen onder de vorm van nieuwe outputkanalen: ontwikkeling van dashboards voor de burger (vb. in het kader van evenementen of de parkeerbezetting), ontwikkeling van een druktebarometer, andere mogelijke toekomstige outputkanalen zoals een app.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Om de automatisatie van dit onderdeel van het mobiliteitsmanagement in Gent zo snel mogelijk, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zien we de meerwaarde van een multidisciplinair team dat aan de slag gaat met deze uitdaging.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De technologische ontwikkelingen om de automatisering mogelijk te maken zullen zo goed als afgerond zijn tegen de start van volgend academiejaar. Daarnaast is de nodige voorbereiding reeds gebeurd door het verkeerscentrum-team: enerzijds een eerste oplijsting van te onderzoeken vragen, anderzijds een inhoudelijke voorbereiding waarvoor mobiliteits-expertise nodig is (zoals een lijst met relevante trajecten voor het bepalen van een algemeen druktebeeld).

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De studenten kunnen onmiddellijk starten met het onderzoeken van de data. We verwachten dat binnen de voorziene tijdspanne zowel onderzoek als implementatie van vb. drempelwaarden of dashboards (binnen Power BI) mogelijk moet zijn. We verwachten dat de studenten aan de slag gaan in de bestaande Power-BI omgeving waar het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent nu reeds alle data in ontsluit. Daarnaast ontvangen we graag een kort onderzoeksrapport met beknopte beschrijvingen van de onderzochte zaken en bijhorende conclusies.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

Er kan budget voorzien worden voor kleine onkosten. Stad Gent stelt de nodige hardware en software ter beschikking aan de studenten om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.