90 – Hoe kan een digitaal buurtnetwerk een meerwaarde betekenen voor kleine rurale dorpen en buurten?

Hoplr

Hoplr verbindt buren en stimuleert offline ontmoetingen, betrokkenheid en sociale cohesie via een digitaal buurtnetwerk, terwijl we lokale overheden verbinden met hun inwoners, zonder dat ze zich zorgen moeten maken over groei, bereik of technische ondersteuning.
Concrete uitdaging
Verwacht eindresultaat: Advies

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Hoplr biedt een gratis en besloten sociaal netwerk (web en apps) voor buurten en focust op sociale interactie tussen inwoners en hun engagement binnen de buurt. Ons digitaal buurtnetwerk wordt momenteel door ruim een half miljoen gezinnen in België, Nederland en Luxemburg gebruikt om spullen uit te wisselen en weg te geven, elkaar te helpen bij kleine en minder kleine hulpvragen, activiteiten op te zetten en te interageren met lokale overheden. Omdat iedere buurt op zichzelf functioneert en enkel toegankelijk is voor de inwoners van die buurt, dient ieder netwerk van nul opgebouwd te worden. In buurten met een grotere populatie is dit makkelijker te doen dan in buurten met een kleine populatie. We merken dan ook dat in de kleinere, rurale gebieden een digitaal buurtnetwerk als Hoplr een lagere adoptiegraad kent. Gezien het lager aantal potentiële gebruikers en het lage aantal effectieve gebruikers circuleert er weinig content op het netwerk en hebben gebruikers ook weinig incentive om het platform te gebruiken. Op die manier is de meerwaarde dat een digitaal buurtnetwerk voor die buurten kan genereren momenteel eerder beperkt.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De meerwaarde die gegenereerd kan worden wanneer we dit probleem oplossen situeert zich zowel op het niveau van de buurtbewoners, de lokale overheid, als Hoplr zelf. Voor de buurtbewoners zou dit betekenen dat ze hun toegang tot tal van momenteel onontgonnen middelen vergroten door hun potentieel lokaal sociaal netwerk te vergroten. Zo kunnen ze bepaalde noden die ze hebben vervullen met een simpele hulpvraag gericht naar hun buren. Wanneer we het persoonlijke lokale sociale netwerk van verschillende buurtbewoners kunnen vergroten, en de interacties tussen buurtbewoners kunnen verhogen, kunnen we de sociale cohesie ook versterken. Vervolgens heeft dit een positieve impact op de mate van gemeenschaps- en burgerparticipatie. Dit laatste helpt ook lokale overheden in hun uitdagingen om enerzijds de sociale cohesie en de gemeenschapsparticipatie onder de inwoners te versterken, maar anderzijds ook in hun uitdaging om burgers meer te betrekken bij het beleid. Sinds het meest recente “decreet lokale overheid” worden steden en gemeenten verplicht om aan burgerparticipatie te doen. Actieve buurtnetwerken zorgen voor meer geëngageerde inwoners en participatieve burgers. Het oplossen van dit probleem voor Hoplr betekent dat de intrinsieke waarde van ons product stijgt voor onze gebruikers (de buurtbewoners) en onze klanten (lokale overheden en andere lokale stakeholders).

Waarom dien je deze uitdaging in?

Het probleem van de lagere adoptiegraad, en dus lagere meerwaarde, van het buurtnetwerk in kleine rurale gebieden is een probleem waar we binnen Hoplr al langer mee worstelen. Tegelijk kunnen we als kleine start-up maar beperkte middelen investeren in het uitspitten van dit probleem. Het aangaan van een samenwerking met een groep studenten zal ons echter toelaten om dit probleem met een frisse blik, nieuwe kennis en vaardigheden en vernieuwd enthousiasme aan te pakken. Tegelijk zijn we er ook van overtuigd dat dit voor studenten een boeiende leerervaring kan zijn waarbij ze een effectieve impact kunnen hebben op het product en de buurten waarin het product gebruikt wordt. Net doordat we een start-up zijn, bezitten we de nodige flexibiliteit en “can do” mentaliteit om nieuwe inzichten en ideeën op korte termijn uit te proberen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

In het verleden hebben we al een beperkt aantal stappen ondernomen om dit probleem aan te pakken:

  • sowieso krijgt iedere inwoner een uitnodigingsbrief om zich aan te melden
  • kleinere buurten werden samengevoegd met elkaar om zo meer kritische massa te bereiken
  • de uitnodigingsbrief koppelen aan een participatieproject om zo een extra incentive te geven zich aan te melden en de mogelijke waarde van het platform te illustreren
  • opleidingen en communicatieplannen voor klanten en externe partijen voorzien die via het platform naar de eindgebruikers communiceren.

Deze interventies zijn echter te beperkt en anekdotisch om hieruit volwaardige conclusies te kunnen trekken. Toch zien we dat het koppelen van de uitnodigingsbrief aan een participatieproject van de gemeente in de betreffende buurt in het verleden tot positieve resultaten geleid heeft. Het samenvoegen van buurten is delicater, omdat hiermee de (online) identiteit van een buurt of dorp ook kan verwateren.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

In de eerste plaats hebben we meer kennis van op het terrein nodig om zo tot bepaalde design requirements te komen voor het product:

  • Hoe zit de adoptiebeslissing in elkaar en waarom gaan sommigen wel en andere niet over tot adoptie
  • Hoe worden de verschillende functionaliteiten geëvalueerd?
  • Hoe verhouden de mogelijkheden van een digitaal buurtnetwerk zich tov de bestaande communicatie en interactiepatronen binnen de buurt en tussen de buurtbewoners.

Vervolgens is het zaak om op basis van de geformuleerde design requirements een oplossing uit te werken en te implementeren in het product waarna deze in het veld uitgetest kunnen worden.

Praktisch

Timing

1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar

Taal

Nederlands, Engels

Voorwaarden eindresultaat

Het resultaat mag enkel door de organisatie gecommercialiseerd of gebruikt worden.

Beschikbaar budget

ja, afhankelijk van het project

Kan op afstand uitgevoerd worden

Nee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.